מהו חיפוש חוקי? עצרו אותכם וביקשו לערוך חיפוש ברכב/בבית/על גופכם? כנסו !!!

מהו חיפוש חוקי? 
עצרו אותכם וביקשו לערוך חיפוש ברכב/בבית/על גופכם? לחצו על התמונה כדי לדעת את זכויותכם!
משרדינו פעיל לשירותכם 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע, אל תהססו לפנות בכל שאלה ובכל שעה אנו נעמוד ונילחם לצדכם בצורה המקצועית והיעילה ביותר

מהו חיפוש עפ"י החוק?

תחילה חייבים לבקש את הסכמתו של החשוד- שוטר רשאי לערוך חיפוש חיצוני בגוף החשוד רק כאשר יש חשד סביר שבגופו של החשוד נמצאת ראיה להוכחת ביצועה של עבירה (למעט עבריה מסוג חטא), או כאשר יש בידיו ראיה להוכחת הקשר שבין החשוד לבין ביצוע העבירה, וזאת בהסכמתו של החשוד. השוטר חייב לבקש את הסכמת החשוד זכרו.
מתי ניתן היתר לחיפוש על גופו של אדם – נמצא אדם בבית או במקום שמחפשים בו או בקרבתו, ויש יסוד סביר לחשוד שהוא מסתיר אצלו חפץ שהשוטרים מחפשים- במקרה זה מותר לשוטר לחפש על גופו. תחילה עליו להסביר לחשוד כי הוא הולך לערוך חיפוש.
החוק מחייב את השוטרים לערוך רשימת מפורטת של כל החפצים שנמצאו ונתפסו על האדם שהתבצע עליו חיפוש. זו תיערך על ידי השוטרים ותיחתם בידי האדם שבוצע עליו החיפוש. חובה על השוטר למסור העתק מהרשימה החתומה למי שהתבצע עליו חיפוש.

מתי יוכל שוטר לערוך חיפוש בגופו של החשוד ללא הסכמתו של החשוד?

במקרים מסוימים שוטר רשאי לערוך חיפוש שלא בהסכמת החשוד תוך שימוש בכוח סביר. החיפוש מוגבל למספר פעולות חיפוש מצומצמות.
מהי המשמעות המשפטית של סירוב החשוד לעריכת החיפוש?
באופן כללי, סירובו של חשוד כי ייערך חיפוש בגופו יחזק את משקל ראיות התביעה, כאשר בשל סירובו לא נערך החיפוש.

מתי ניתן יהיה לערוך חיפוש בגופו של מי שאינו חשוד?

שוטר יהא רשאי לערוך חיפוש בהתאם לתנאים הקבועים בחוק, בגופו של מי שאינו חשוד, אך ורק בהתקיימותם של התנאים המצטברים הבאים:

א. האדם הוא נפגע עבירה, עד וכל מי שאינו חשוד, והיה לשוטר יסוד סביר להניח שבגופו של אותו אדם נמצאת ראיה הנדרשת לצורך חקירת העבירה, או החיפוש נדרש לשם בדיקת קשר אפשרי של אותו אדם לעבירה הנחקרת.

ב. השוטר הסביר לאדם, בלשון המובנת לו, את מטרת החיפוש ואת השימוש שניתן לעשות במה שייתפס בחיפוש, ואת זכותו לסרב לחיפוש, ואותו אדם נתן את הסכמתו בכתב לחיפוש.

האם ניתן לערוך חיפוש בביתו של אדם או בכל מקום אחר?

חיפוש בביתו של אדם מהווה חדירה קשה ופוגענית בפרטיותו, ולכן קבע החוק כי חיפוש ייעשה על ידי צו המגדיר את מקום החיפוש ואחרי מה מחפשים. אולם ישנם מקרים שנקבעו בחוק, המתירים לשוטר להיכנס לשטח פרטי מבלי להיזקק לצו.

מתי שוטר יהיה רשאי, בלא צו-חיפוש, להיכנס לחצרים ולבית ולערוך חיפוש?

א. יש לשוטר יסוד סביר להניח שמבצעים שם פשע, או שפשע בוצע שם זה מקרוב.

ב. תושב הבית או המקום פונה לעזרת המשטרה.

ג. אדם המצוי שם פונה לעזרת המשטרה ויש יסוד להניח שמבוצעת שם עבירה.

ד. השוטר רודף אחרי אדם המתחמק ממעצר או נמלט ממשמורת חוקית.

חשוב לציין כי קיים נוהל בעריכת חיפוש בבית או בכל מקום אחר שאתם צריכים לדעת:

העיקרון המנחה הוא בדרישה לנוכחות עדים. הצורך בנוכחות אדם אובייקטיבי, שאינו קשור למשטרה, בא להבטיח שהמשטרה לא “שתלה” את החפצים שנתפסו.

העדים משמשים מעין “נציגי ציבור” שנועדו להבטיח שכאשר מבוצע חיפוש, ומופרת זכות כה יסודית של האזרח, הדברים ייעשו כשורה ובדיוק לפי האמור בצו החיפוש. דברים אלו מקבלים משנה תוקף לאור הוראות חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, שהעלה את הזכות להקפדה על דיני החיפוש לרמה של זכות חוקתית.

חשוב לדעת כי חיפוש, בין על פי צו ובין שלא על פי צו, ייערך בפני שני עדים שאינם שוטרים, זולת אם-

א. לא ניתן בנסיבות העניין ובגלל דחיפותו של החיפוש לערכו בנוכחות שני עדים שאינם שוטרים. במקרה כזה חובה על שוטר לרשום פרוטוקול חיפוש בו יצוין העניין מפורשות.
ב. צו חתום מבית המשפט בו נרשם כי שופט הרשה לערכו שלא בפני עדים;
ג. תופש הבית או המקום שבו נערך החיפוש, או אחד מבני-ביתו הנוכחים שם, ביקש לערכו שלא בפני עדים. גם כאן, הדבר יירשם בפרוטוקול החיפוש.

חובה לבדוק כי השוטר עורך רשימת החפצים שנמצאו או רשימת כל החפצים שנתפסו אגב חיפוש, ואין זה משנה בין שהחיפוש נערך על פי צו ובין שלא על פי צו, והמקומות שבהם נמצאו. עליך לבדוק כי השוטר רושם במדויק היכן נמצאו החפצים או נתפסו ולשים לב כי בעת מציאת החפץ יודיע לך על מציאתו ולא ייגע בו עד שבעל המקום או הבית מאשר כי הוא ראה את החפץ במקומו המקורי.
בעל הבית או אדם מטעמו יהיו נוכחים בחיפוש, ולפי דרישתו יימסר לו העתק של רשימת החפצים שנתפסו, חתום גם בידי העדים.

נושא חשוב מאוד היום בעיקר בעידן הפלאפונים החכמים שנחשבים למחשבי כף יד ולאור העובדה שכיום כמעט בכל בית יש מחשב, היא החדירה למחשב ותפיסתו. חדירה לחומר מחשב יכולה להתבצע אך ורק על-פי צו ספציפי המתיר את החדירה למחשב ואת תפיסת מחשב.
פקודת המעצר והחיפוש מגדירה את החדירה לחומר המחשב כ”חיפוש”, ומשמעות הדבר שכל הכללים המפורטים כאן תקפים גם לגבי חיפוש במחשב ויחולו גם על חדירה למחשב. לפיכך, יש צורך בנוכחות שני עדים שאינם שוטרים בעת החדירה למחשב ובעת הפקת הפלט. נוכחות העדים נועדה כאמור למנוע “השתלת” חומר על-ידי המשטרה, ולהגברת אמון הציבור בכשרות החיפוש. חשש זה נכון שבעתיים כאשר עסקינן בתוכנת מחשבים. העדים יכולים להיות עורכי-דינו של המשיב או מומחים למחשבים לפי בחירתו.

חיפוש שנערך לגבי חשודות (נשים)-

חשוב שתדעו כחיפוש בגופכן חייב להתבצע ע”י שוטרת או מי שהוסמכה לכך. כמו-כן, אסור בתכלית האיסור לחפש בגופכן באיברים מוצנעים בפומבי.

זכרו – זכויותיכם מעוגנות בחוק, ועל השוטר לפעול על פי מה שהחוק מתיר לו וזו בלבד! באם מתאפשר, בקש מעורך דין פלילי מנוסה להגיע למקום בו מתבצע החיפוש בכדי להשגיח על חוקיותו והתנהלותו התקינה.
שוטר עצר אתכם ברחוב ומבקש לבצע חיפוש בגופכם או ברכב שלכם, בקשו מספר דקות להתקשר לעורך דין כדי לקבל הכוונה ושמירה על זכויותיכם.

משרד עורך דין גיא ברמן פעיל לשירותכם 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע, אל תהססו לפנות בכל שאלה אנו נעמוד ונילחם לצדכם בצורה המקצועית והיעילה ביותר. ניתן לפנות אלינו:

פלאפון : 0502-3000-60 מייל: G.Berman.Law@gmail.com או בדף הפייסבוק: משרד עו"ד גיא ברמן